Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

piquantly /'pi:kəntli/  

  • Phó từ
    [với vị] cay cay
    (nghĩa bóng) [một cách] lý thú, [một cách] lôi cuốn