Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như hạt tiêu; cay
    nóng nảy, nóng tính