Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tỏa khắp, tràn khắp
  pervasive smell
  mùi tỏa khắp
  a pervasive mood of pessimism
  một tâm trạng bi quan tràn khắp

  * Các từ tương tự:
  pervasively, pervasiveness