Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pervasively /pə'veisivli/  

  • Phó từ
    [một cách] tỏa khắp;[một cách] tràn khắp