Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ through)
  thấm vào, thấm qua
  nước đã thấm vào đất
  mùi nấu nướng tỏa (lan ra) cả dãy phòng
  tâm trạng bại trận thấm (tỏa) khắp toàn quân