Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    rỉ ra, thấm qua, rò rỉ
    dầu rỉ ra qua một đường nứt ở bồn chứa

    * Các từ tương tự:
    seepage