Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seepage /'si:pidʒ/  

  • Danh từ
    sự rỉ ra, sự thấm qua, sự rò rỉ
    chất rò rỉ
    a bowl to catch the seepage
    một cái bát để hứng chất rò rỉ