Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  /di'fju:z/
  truyền, đồn (tin); truyền bá, phổ biến
  diffuse knowledge
  truyền bá kiến thức
  ông ta truyền nhiệt tình ra quanh mình ông
  (vật lý) khuếch tán (ánh sáng, chất lỏng)
  Tính từ
  /di'fju:s/
  khuếch tán
  diffuse light
  ánh sáng khuếch tán
  miên man, dài dòng
  a diffuse style
  văn phong miên man

  * Các từ tương tự:
  diffused, diffused capacitor, diffused junction, diffused photodevice, diffusely, diffuseness, diffuser