Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tản mạn, phân tán
  a rather discursive account of events
  một bản báo cáo các sự kiện khá tản mạn

  * Các từ tương tự:
  discursively, discursiveness