Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diffuser /di'fju:zə/  

  • Danh từ
    (vật lý) máy khuếch tán
    (cơ học) ống khuếch tán