Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diffusely /di'fju:sli/  

  • Phó từ
    [một cách] khuếch tán
    [một cách] miên man dài dòng