Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chảy ngoằn ngòeo uốn khúc (con sông…)
  đi lang thang (người)
  kéo dông dài
  cuộc thảo luận kéo dông dài đến bốn tiếng đồng hồ

  * Các từ tương tự:
  meanderer, meanderingly, meanderings