Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đi lang thang
  (nghĩa bóng) sự lạc hướng, sự chệch hướng
  a wandering from the subject
  sự lạc đề
  sự nghĩ lan man; sự lơ đễnh
  (số nhiều) cuộc du lịch dài ngày
  (số nhiều) lời nói mê
  Tính từ
  lang thang
  quanh co, uốn khúc
  wandering river
  sông uốn khúc
  không định cư, nay đây mai đó
  wandering tribe
  bộ lạc không định cư
  vẩn vơ, lan man; lơ đễnh
  wandering eyes
  đôi mắt nhìn vẫn vơ
  lạc lõng, không mạch lạc
  wandering speech
  bài nói không mạch lạc
  mê sảng; nói mê
  (thống kê) di động

  * Các từ tương tự:
  wanderings