Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

circuitous /sə'kju:itəs/  

  • Tính từ
    theo đường vòng, vòng vèo

    * Các từ tương tự:
    circuitously, circuitousness