Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

circuitously /sə'kju:itəsli/  

  • Phó từ
    theo đường vòng, [một cách] vòng vèo