Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

circuitousness /sə'kju:itəsnis/  

  • Danh từ
    sự loanh quanh, sự vòng quanh