Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meanderingly /mi'ændriηli/  

  • Phó từ
    [một cách] ngoằn ngoèo
    [một cách] dông dài