Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  cong
  curvy lines
  đường cong
  (như curvaceous)