Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diffuseness /di'fju:snis/  

  • Danh từ
    sự khuếch tán
    sự miên man dài dòng