Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diffused photodevice   

  • (kỹ thuật)
    bộ quang điện khuếch tán