Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thưa thớt, lơ thơ, rải rác
  a sparse population
  dân cư thưa thớt
  a sparse beard
  chòm râu lơ thơ

  * Các từ tương tự:
  sparsely, sparseness