Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ubiquitous /ju:'bikwitəs/  

 • Tính từ
  (chủ yếu dùng làm thạm ngữ) (đùa)
  có mặt khắp nơi, ở đâu cũng thấy
  ubiquitous traffic wardens
  những người giữ gìn trật tự giao thông ở đâu cũng

  * Các từ tương tự:
  ubiquitously, ubiquitousness