Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tỏa khắp, lan khắp
  mùi hương của hoa tỏa khắp gian phòng
  tác phẩm của bà ta đượm luyến tiếc một thời đã qua

  * Các từ tương tự:
  pervader