Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

penetratingly /'penitreitiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] tinh;[một cách] sắc;[một cách] sắc sảo
    [một cách] lanh lảnh