Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] buốt
    [một cách] gay gắt