Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scurrilously /'skʌrələsli/  

  • Phó từ
    [một cách] tục tĩu, [một cách] thô bỉ