Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vulgarise /'vʌlgəraiz/  

  • Động từ
    như vulgarize