Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vulgarian /vʌl'geəriən/  

  • Danh từ
    trọc phú; trưởng giả học làm sang