Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vulgarization /,vʌlgərai'zei∫n/  /,vʌlgəri'zei∫n/

  • Danh từ
    sự tầm thường hóa