Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    béo tốt, đẫy đà (người có tuổi)
    a portly old gentleman
    một ông lão béo tốt