Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] thịt, như thịt
  có da có thịt đẫy đà
  fleshy arm
  cánh tay đẫy đà
  [có] nhiều thịt, [có] nhiều cùi (trái cây)