Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thickset /,θik'set/  

  • Tính từ
    vạm vỡ (thân hình)
    dày rậm (hàng rào cây xanh)