Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overweight /,əʊvə'weit/  

 • Tính từ
  quá trọng lượng (quy định)
  if your luggage is overweight, you'll have to pay extra
  nếu hành lý của anh quá trọng lượng quy định, thì anh phải trả thêm cước
  your suitcase is five kilograms overweight
  va-li của anh nặng quá quy định năm kilogam
  quá nặng cân; béo quá (người)

  * Các từ tương tự:
  overweightage, overweighted