Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stoutness /'staʊtnis/  

  • Danh từ
    sự chắc
    sự béo mập
    sự quả cảm, sự kiên quyết