Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stout-heartedness /'staunt'hɑ:tidnis/  

  • Danh từ
    sự dũng cảm; tính can đảm, tính gan dạ