Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hơi mập mạp; chắc chắn