Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

athletic /æθ'letik/  

 • Tính từ
  [thuộc] điền kinh
  athletic sports
  điền kinh
  [có tính chất] lực sĩ
  cô ta trông rất lực sĩ

  * Các từ tương tự:
  athletics