Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stable-companion /'steiblkəm,pænjɔn/  

  • Danh từ
    ngựa cùng chuồng
    (thông tục) bạn cùng trường, hội viên cùng câu lạc bộ