Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • yếu tố tạo tính từ từ quá khứ phân từ

    * Các từ tương tự:
    well- intentioned, well-acquainted, well-adjusted, well-advised, well-affected, well-appointed, well-armed, well-balanced, well-becoming