Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (+ with) quen thân (với nhau)
    thông thạo (về gì đó)