Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-appointed /,welə'pɔintid/  

  • Tính từ
    có đủ dụng cụ; có đủ đồ đạc tiện nghi
    a well-appointed hotel
    một khách sạn có đủ đồ đạc tiện nghi