Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-adjusted /,welə'dʒʌstid/  

  • Tính từ
    khéo hòa nhập vào xã hội (người)