Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well- intentioned /welin'ten∫ənd/  

  • Tính từ
    đầy thiện chí, với ý tốt

    * Các từ tương tự:
    well-intentioned