Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thiện cảm; tốt bụng hảo tâm
    trung thành; đáng tin cậy
    giả tạo; vờ vĩnh