Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-balanced /,wel'bælənst/  

  • Tính từ
    có tinh thần ổn định
    healthy, well-balanced children
    trẻ con khỏe mạnh, tinh thần ổn định