Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-advised /,weləd 'vaizd/  

  • Tính từ
    khôn ngoan, thận trọng
    you would be well-advised to reconsider your decision
    anh nên thận trọng xét lại quyết định của anh