Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barrenness /'bærənnis/  

  • Danh từ
    sự cằn cỗi; sự không sinh đẻ (phụ nữ)
    sự vô bổ