Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự buồn
    (thường số nhiều) nỗi buồn
    one of the many sadness in his life was that he never had children
    một trong những nỗi buồn trong đời ông ta là không có được mụn con nào