Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unhappiness /ʌn'hæpinis/  

  • Danh từ
    sự khổ sở
    sự không may, sự bất hạnh; vận rủi
    sự không thích hợp