Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người sầu não, người buồn phiền; người đau khổ